MiWiFi SSH Password Calculator

Firwmare của Xiaomi Router sử dụng một thuật toán để chuyển đổi Mã SN sang SSH Password. Sau khi Router được OpenSSH, các bạn phải sử dụng mật khẩu này để đăng nhập với quyền root

- Nhập vào mã SN có dạng: 12345/A1BC23456 vào trường bên dưới và nhấn Calculate

SN phân biệt chữ HOA chữ thườngkhông chứa khoảng trắng (dấu cách)


- Password được tạo:
Chúc các bạn thành công.

Phản Hồi

Mục Bình Luận đang đóng để bảo trì. Vui lòng quay lại sau.